Toegankelijkheidsverklaring


Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website http://www.federaalombudsman.be.

De federale Ombudsman streeft ernaar zijn website www.federaalombudsman.be voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor personen met een handicap en wil optimaal voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Op dit ogenblik is de website echter niet conform. Het is technisch niet mogelijk de huidige website aan te passen om aan de toegankelijkheidnormen te voldoen. Daarom bouwen we aan een nieuwe website. De nieuwe website zal, zodra hij is gelanceerd, voldoen aan de wet van 19 juli 2018 en aan de eisen van de Europese richtlijn die zijn vastgelegd in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA.

Deze toegankelijkheidsverklaring is gepubliceerd op 5 maart 2021 en het laatste bijgewerkt op 5 maart 2021.


Niveau van inachtneming van de toegankelijkheidsnorm

Op dit ogenblik is deze website niet conform.

De FOD BOSA heeft een toegankelijkheidsaudit van de website uitgevoerd op 22/07/2020. De toegankelijkheidscontrole had betrekking op een selectie van WCAG 2.1-elementen. Dit werd automatisch gedaan door de BOSA Accessibility Checker en had betrekking op de hoofdpagina en de twee niveaus eronder. De controles "2.1.1 Toetsenbord" en "2.4.7 Zichtbaarheid van de focus" werden handmatig uitgevoerd en hadden alleen betrekking op de homepage.


Onevenredige belasting

De website bevat in totaal meer dan 3.000 pagina's, voor alle talen samen. Gezien de federale Ombudsman al werkt aan een nieuwe website en de bestaande binnenkort offline gaat, zou het controleren en aanpassen van de inhoud van elke pagina en elk document onevenredig veel werk vergen. De nieuwe website zal, zodra hij is gelanceerd, voldoen aan de wet van 19 juli 2018 en aan de eisen van de Europese richtlijn die zijn vastgelegd in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA.


Niet-toegankelijke inhoud

Na de toegankelijkheidscheck van iets minder dan 100 pagina's van de website, bleken volgende zaken niet conform aan de toegankelijkheidsnormen:
- bij links ontbrak een beschrijvende tekst die de functie van de link voor een ankerelement beschreef;
- afbeeldingen hebben niet altijd een alt-attribuut;
- een aantal teksten volgt de kopstructuur niet correct;
- de contrastverhouding van tekst op een achtergrond voldoet niet aan de minimale contrastverhouding van ten minste 4,5 op 1;
- er ontbreken links bovenaan de pagina om naar elk van de inhoudsgebieden te gaan, inclusief het hoofdinhoudsgebied;
- formulierelementen en links ontbreken.


Voorgestelde alternatieven

Het is technisch onmogelijk het platform van de huidige website aan te passen zodat hij aan de toegankelijkheidsnormen voldoet. Daarom bouwen we momenteel een nieuwe website.

Wenst u informatie te raadplegen die u op onze website omwille van een toegankelijkheidsprobleem niet kunt lezen, dan kunt u de informatie vragen in een Word-document via e-mail aan comm@federaalombudsman.be.


Contactgegevens

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website, dan kunt u de communicatiecel van de federale Ombudsman contacteren via comm@federaalombudsman.be.