Wanneer moet ik mijn studentenvisum aanvragen?

studenten zitten neer in de klas

Een maximale behandelingstermijn van 90 dagen

Studenten die in het schooljaar 2021-2022 in België willen studeren en hun visum nog niet aangevraagd hebben, doen dit het beste zo snel mogelijk. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vermeldt een termijn van 90 dagen om de aanvraag te behandelen (zie onderaan dit bericht voor meer info over de wettelijke termijn) en wie hoger onderwijs wil volgen in ons land, moet in principe voor 30 oktober in België aankomen om zich definitief te kunnen inschrijven.

De termijn van 90 dagen is een maximale behandelingstermijn. Maar de DVZ moet veel aanvragen verwerken op korte termijn, vandaar het advies de aanvraag tijdig in te dienen. Als de DVZ eind oktober 2021 geen beslissing heeft genomen, zal de student over het algemeen de studie niet meer kunnen aanvatten en kan de DVZ de visumaanvraag enkel om deze reden weigeren.

De behandeling van de visumaanvraag kan ook sneller gaan, bijvoorbeeld als de Belgische diplomatieke post waar de aanvraag werd ingediend, beslist om het visum zelf af te leveren. Het is echter niet op voorhand in te schatten of dit het geval zal zijn of niet.

Informatie over de ingediende aanvraag

Wie een studentenvisum wil aanvragen, doet dat in zijn thuisland, bij de Belgische bevoegde diplomatieke post of de eventueel aangestelde privépartner. Is het dossier volledig en in orde, dan kan de diplomatieke post het visum zelf afleveren. De diplomatieke post kan de aanvraag ook voor beslissing naar de DVZ in België zenden. Dan krijgt de aanvrager een e-mail met het bericht dat het dossier naar de DVZ is doorgestuurd. Na 3 tot 6 weken zal de aanvraag bij de DVZ zijn aangekomen en in de gegevensbestanden van de DVZ zijn geregistreerd. Op dat moment komt de aanvraag op de website van de DVZ. Dan kan de aanvrager zijn dossier online volgen en nagaan of de aanvraag in behandeling is of er een beslissing genomen is (via de applicatie Hoe zit het met mijn visumaanvraag ?).  

 

Wat kan de federale Ombudsman voor u doen?

Wacht u al meer dan 90 dagen op een beslissing over een studentenvisum of hebt u een ander probleem met de behandeling van een dossier bij de DVZ? Dan kunt ons contacteren.

Heeft u een afwijking van de uiterste inschrijvingsdatum gekregen?

Vergeet de Dienst Vreemdelingenzaken daar niet van op de hoogte te brengen en bezorg hem een kopie van die afwijking via helpdesk@ibz.fgov.be.

 

Meer informatie

  • Ø  Over de aanvraag van een studentenvisum

vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

  • Ø  Over de analyse van de federale Ombudsman over de studentenvisa

 

In februari 2020 publiceerden we een verslag over de behandeling van visumaanvragen om studieredenen die ingediend werden bij de Belgische ambassade in Yaoundé. We bevalen de overheid aan om het proces van de behandeling van visumaanvragen die door Kameroeners worden ingediend om in België te studeren, te verbeteren.

 

In de zomer van 2020  behandelden we veel klachten van studenten uit verschillende landen die op zoek waren naar informatie over de stand van zaken van hun visumaanvraag (zie pagina 34 van ons Jaarverslag 2020).

 

We blijven het dossier opvolgen.

 

  • Ø  Over de wettelijke termijn van 90 dagen om een aanvraag voor een studentenvisum te behandelen

 

De nieuwe wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen trad in werking op 15 augustus 2021 en zet de Richtlijn 2016/801 van 11 mei 2016 om in Belgisch recht. Ze voorziet erin dat de administratie (de Dienst Vreemdelingenzaken dus) 90 dagen de tijd heeft om een aanvraag voor een studentenvisum te behandelen, te rekenen vanaf de dag dat de visumaanvraag werd ingediend.

gepost op: 30/07/2021